Schoolgids 2020-2024 

S C H O O L G I D S

 

2020-2024 


 

 Basisschool de Klokkenberg

Kopseweg 7

 6522 KB Nijmegen

 

tel. (024) 322 92 20


e-mailadres: directie@deklokkenberg.nl

website: www.deklokkenberg.nl

 

 Brinnummer: 07DG

 

 

Inhoudsopgave

 

EEN WOORD VOORAF    5

1.    DE KLOKKENBERG    6

1.1    Geschiedenis    6

1.2    Identiteit    6

1.3    Het bestuur    6

2.    WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT    7

2.1    De onderscheidende kenmerken van de Klokkenberg    7

2.2    Ambitie    7

2.2.1 Kwaliteit onderwijs    7

2.2.2    Groene school    7

2.2.3    Klein en fijn    8

2.4    Missie en visie    8

2.4.1    Missie    8

2.4.2    Visie    9

 

3.      DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS                                10

 

3.1    Groepering    10

3.2      Samenstelling van het team    10

3.3    Spelen en werken in de onderbouwgroepen, het spelend leren    10

3.4    De verschillende vakken    10

    Taal    10

    Lezen    11

    Schrijven     11

    Rekenen    12

    Engels    12

    Wereldoriëntatie    12

    Verkeer    12

    Expressieve vaardigheden    12

    Godsdienstige vorming    12

    Bewegingsonderwijs    12

    Digitale omgeving    13

3.5    Huiswerk    13

3.6    Onze bibliotheek    13

4.    DE ZORG VOOR DE KINDEREN    14

4.1    Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen    14

4.2    Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school.    15

4.3    Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften    15

4.4     De intern begeleider    16

4.5    Nijmeegs Instituut voor maatschappelijk werk (sterker, sociaal werk)    16

4.6    Brede school ondersteuningsteam (BSOT)    16

4.7     Samenwerkingsverband    17

4.8    Particuliere instellingen    17

4.9    Begeleiding van overgang naar het voortgezet onderwijs    17

4.10    Onze resultaten    17

4.11    Huisbezoeken    18

4.12    Vervanging bij ziekte van een leerkracht    18

4.13    Persoonsregistratie en privacy    18

5.    DE OUDERS    19

5.1    Informatievoorziening aan ouders    19

5.2    De medezeggenschapsraad    19

5.3    De ouderraad    19

5.4    Activiteiten van ouders    19

5.5    Ouderbijdrage    20

5.6    Verzekeringen / aansprakelijkheid    20

5.7     Parkeren voor de school    20

6.    AFSPRAKEN, REGELS    21

6.1    Schooltijden    21

6.2    Vakanties    21

6.3    Ziekmelden    21

6.4    Te laat komen    21

6.5    Schoolverzuim    21

6.6    Gedragsregels    21

6.7    Belonen en straffen    22

6.8    Schorsing en verwijdering    22

6.9    Veiligheid    22

6.10    Leerlingenvervoer    23

6.11    De Leerplichtwet    23

7.    BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN    25

7.1    Sportactiviteiten    25

7.2    Goede doelen    25

7.3    Schoolkamp en excursies    25

7.4    Schoolfotograaf    25

8.    PRAKTISCHE EN HUISHOUDELIJKE ZAKEN    26

8.1    Fietsen    26

8.2    Schoolvulpen    26

8.3    Gevonden voorwerpen    26

8.4    Sponsoring    26

9.    KLACHTEN    27

9.1    Klachtenprocedure    27

9.2    Klachtenregeling    27

10.    HET SCHOOLGEZONDHEIDSTEAM    28

10.1    Voorlichting    28

10.2    Hoofdluisproject    28

11.    KINDEROPVANG    29

11.1  Voor-, na-, en tussenschoolse opvang    29

11.2 Kinderdagverblijf    29

 

Een woord vooraf

 

Een belangrijk deel van het kinderleven speelt zich af op de basisschool. Een basisschool kies je met zorg uit. Deze schoolgids geeft informatie over basisschool de Klokkenberg: informatie over wat u als ouders van onze school kunt verwachten, over onze manier van werken, de zorg voor de kinderen en de samenwerking met ouders.

 

Voor ouders die een school zoeken voor hun kind is deze schoolgids een handig hulpmiddel om na te gaan of de Klokkenberg bij hun kind en bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs past.

Voor zowel nieuwe, belangstellende ouders als ouders die al kinderen op de Klokkenberg hebben, biedt de gids belangrijke informatie.

 

De schoolgids wordt in principe voor 4 jaar vastgelegd, maar wordt indien nodig geactualiseerd.

 

Praktische informatie, zoals schooltijden, vakanties en adressen vindt u in de app en op de website

 

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de directie.

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen.

 

Directie en team van basisschool de Klokkenberg.

 
 

 

1.    De Klokkenberg 

 
 1. Geschiedenis

Onze school kent een lange geschiedenis. De school was een particulier initiatief van de toenmalige minister van Justitie, Mr. J. van der Brugghen. Hij richtte in 1843 de school op in ‘De Klokkenberg’, een steegje in de binnenstad, waar de noodklok van Nijmegen stond. In 1971 verhuisde de school naar de huidige locatie. Een plezierige plek, alleen al vanwege de tot de verbeelding sprekende voorgeschiedenis. Hier op de stuwwallen van het Kops Plateau bouwden de Romeinen hun militaire nederzettingen om de noordgrens van het Romeinse Rijk te bewaken.

In 2017 hebben we ons nieuwe gebouw kunnen betrekken. Een gebouw dat voldoet aan ons indrukwekkend verleden, maar ook aan onze focus op heden en toekomst.

 

1.2    Identiteit

De Klokkenberg is van oorsprong een christelijke school. De laatste jaren zijn we steeds meer een school van de wijk geworden, waarbij de populatie op school grotendeels bestaat uit kinderen met een katholieke achtergrond. We staan open voor alle gezindten en dat geeft onze school een levensbeschouwelijke identiteit. Wij vinden het belangrijk om de verbindingen tussen de geloven met elkaar te vieren. Dat wordt teruggevonden in onze beleidsstukken. Iedereen moet zich welkom voelen op onze school.

Wij zijn onderdeel van de diversiteit die onze samenleving vormt: iedereen is WELKOM.

Binnen de samenhang van de school kennen we daarom de volgende ambities:

 • Wij hebben respect voor elkaars opvattingen;

 • Wij zien een fundamentele verbinding tussen ouder en school;

 • Wij zien een fundamentele verbinding tussen buurt en school;

 • Wij hebben een goed pedagogisch klimaat.

.

1.3    Het bestuur

Eén van de plezierige aspecten van de Klokkenberg is dat het een kleinschalige school is. Ons streefdoel ligt op circa 216 kinderen verdeeld over acht groepen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Een managementteam, bestaande uit de ib’er en bouwcoördinatoren, staat de directeur hierin bij. Het team telt ongeveer 16 enthousiaste leerkrachten. 

 

De Klokkenberg is zelfstandig en valt onder het bestuur van de Stichting  Basisschool De Klokkenberg. Dit schoolbestuur is samengesteld uit het Dagelijks Bestuur (vier leden, allen ouders) en het Toezichthoudend Bestuur (drie leden); dit wordt een one-tier bestuur genoemd. 

 

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die een controlerende en adviserende functie vervult. De MR is samengesteld uit drie betrokken ouders en drie leerkrachten. De ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders van de school. Per groep zit er één ouder in de raad. De OR beheert de ouderbijdragen en ondersteunt het team bij de organisatie van verschillende schoolactiviteiten. En dat doen ze met zichtbaar plezier! 

De Klokkenberg valt als enige school onder het bestuur van de Stichting Basisschool de Klokkenberg.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden/ouders. De bestuursleden hebben zitting voor een vastgelegde termijn van vier jaar. Daarna zijn ze herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar en is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de school. 

De statuten van de stichting liggen ter inzage op school. 

 

2.    Waar de school voor staat

 

2.1.        De onderscheidende kenmerken van De Klokkenberg

 

De onderscheidende kenmerken van de Klokkenberg zijn:

 • didactisch klimaat: neo-klassikaal, rekening houdend met verschillen tussen kinderen, werken op drie niveaus met als motto: “het kind werkt zelfstandig tenzij…”;

 • pedagogisch klimaat: veilige leeromgeving door structuur en discipline en positief gestelde gedragsregels;

 • voortdurend in ontwikkeling;

 • totaalzorg: voor-, tussen- en naschoolse opvang aanwezig;

 • klein en fijn, maximaal 220 leerlingen waarvan iedereen elkaar kent;

 • leerstofjaarklassensysteem;

 • lerende organisatie, leren van en met elkaar;

 • een hecht team.


2.2.    Ambitie

 

Met een nieuw strategisch plan en een actueel Schoolplan 2019-2023 is basisschool de Klokkenberg in Nijmegen een nieuwe fase van haar rijke geschiedenis ingestapt:

 • een bestuursstructuur met een Toezichthoudend Bestuur en een Dagelijks Bestuur op strategisch- tactisch niveau dat voldoet aan de wettelijke ‘Code van goed bestuur’ in de vorm van een ‘one tier’ bestuur;

 • een ervaren, ondernemende directie met een visie op onderwijs, ontwikkeling en organisatie;

 • een professioneel  team dat zich bewust is van haar maatschappelijke opdracht en de toegevoegde waarde van de school;

 • betrokken en positief kritische ouders die het beste willen voor hun  kinderen op school.

 

De geledingen van de Klokkenberg hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om vanuit dit strategisch plan blijvend vorm te geven aan de maatschappelijke opdracht van de school en om een aantal geformuleerde ambities in de komende vier jaar te realiseren. Daarmee is de positie van De Klokkenberg als ‘eenpitter’ in een  traditie van ruim 165 jaar veiliggesteld voor de komende jaren.

We weten ons daarin gesteund en ondersteund door de Stichting ‘Vrienden van de Klokkenberg’.

 

Verder spreekt het bestuur op onderstaande gebieden de volgende ambities uit:

 

2.2.1. Kwaliteit onderwijs     

            

Wij willen excelleren als school. Ons onderwijs is modern, kindgericht en weet alle talenten van de kinderen te benutten. Wij zien kinderen als zelfstandige individuen en spreken de ambitie uit om de beste school van Nijmegen-Oost te zijn. Wij willen het maximale uit de kinderen halen, hetgeen zichtbaar wordt in de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Deze is bovengemiddeld. We verwijzen hierbij naar ons kwaliteitsbeleid, ons schoolplan en ons zorgbeleid.

Ons personeel is goed opgeleid en heeft de ambitie om zich steeds te verbeteren. Wij stellen ze daartoe in staat.
Onze ambitie wordt herkend door de ouders en wij evalueren jaarlijks met hen.

Onze ambitie is in elke beleidsuitvoering te herkennen.

 

2.2.2. Groene school  

Wij zijn trots op de groene omgeving waarvan de school gebruik kan maken. Dit zien we terug op alle beleidsterreinen. Dat doen we door een aantal belangrijke waarden steeds herkenbaar te presenteren.

Wij willen kinderen kennis laten maken met duurzaam en groen leven. Daarvoor is in het schooljaar 2020/2021 een aantal initiatieven opgezet, zoals het onderhouden van moestuintjes, het zoveel mogelijk scheiden van afval, maar ook bewust omgaan met materiaal.

Wij willen kinderen blijven betrekken bij het onderhoud van de groenvoorziening en de omgeving, met onderwerpen als duurzaam bouwen en spelen en het verder organiseren van moestuintjes. Ook zullen we met leerkrachten en ouders meer activiteiten ontwikkelen in het kader van duurzaamheid en milieu.

Duurzaamheid is een vaste waarde onze school.

 

Wij stimuleren personeel om de fiets te gebruiken; ouders brengen en halen de kinderen zoveel mogelijk met de fiets. Wij vragen de organisaties waarmee we samenwerken aan te sluiten bij het groene beleid van de school. Binnen de inhoudelijke schoolthema’s zijn groen en duurzaamheid een vast uitgangspunt.

    

2.2.3. Klein en fijn

 

Wij zijn een kleine, fijne school met maximaal 220 leerlingen. Leerkrachten, leerlingen en ouders kennen elkaar. Dagelijks treffen wij elkaar op het schoolplein, in de school en in de klas. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige leeromgeving voor de leerlingen. Leerkrachten kunnen eventuele problemen snel signaleren en bespreken met ouders. Het omgekeerde geldt ook. Ouders kunnen laagdrempelig terecht bij leerkrachten en de schooldirectie. De lijnen zijn kort. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders groot. Het schoolbestuur wordt gevormd door ouders. Verder is de Ouderraad zeer actief betrokken. Door ouderparticipatie is het mogelijk om veel leuke en leerzame activiteiten voor leerlingen te organiseren. 'Met plezier wijzer worden' is dan ook ons missiestatement.

In samenwerking met onze partners bieden wij een ruim aanbod van schoolse en buitenschoolse activiteiten en opvang. Alles onder één dak. Zo wordt op onze locatie naast buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschoolse opvang) ook de opvang voor jongere kinderen aangeboden (0-4 jaar). Dit draagt bij aan een soepele overgang naar de basisschool. Hierbij hebben wij in Stichting SOOS een goede samenwerkingspartner gevonden.

 

2.3.  Missie en Visie

 

2.3.1 Missie

 

Onze missie is Met plezier wijzer worden.

Op de Klokkenberg hebben we plezier in het ontwikkelen van onze talenten en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Iedereen kan zichzelf zijn: verschillen geven kleur.

 

 

 

2.3.2.Visie

 

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs

Onze school staat midden in de samenleving. Deze samenleving verandert steeds sneller. De 21e eeuw vraagt om andere en nieuwe kennis en vaardigheden. Wij willen onze kinderen voorbereiden op de toekomst, door ze meer eigenaar van hun leerproces te laten zijn: weten wat je wel en niet kunt, je eigen manier van leren en valkuilen kennen en gebruikmaken van anderen op gebieden waarin je zelf tekortschiet, kortom: je eigen talenten en leerbehoeften kennen. Toekomstgericht werken betekent ook leren in samenhang: vaardigheden en kennis gebruik je niet los van elkaar. We willen onze kinderen leren om hun kennis en vaardigheden toe te passen en te combineren om uitdagende doelen te bereiken.

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij. We willen onze kinderen niet alleen leren met ICT om te gaan, maar ook begeleiden bij hoe ze keuzes kunnen maken in alle informatie die op hen afkomt en bewustmaken van de mogelijkheden die er zijn.

Dit alles is samen te vatten onder de noemer 21e eeuwse vaardigheden.

 

Werken aan kwaliteit: talenten leerlingen staan centraal

Kinderen verschillen van elkaar. We streven op onze school naar een ononderbroken ontwikkeling, die aansluit bij elk kind. We maken bewust gebruik van referentiekaders en leerlijnen om hoge doelen te stellen, op welk niveau een kind ook zit.

Niet alle kinderen hebben dezelfde behoefte aan zorg. We denken in kansen in plaats van beperkingen. Door handelingsgericht te werken, zetten we het kind en zijn talenten en behoeften centraal. We geven de kinderen de ruimte om zelfvertrouwen te ontwikkelen en trots te zijn op wat ze bereiken.

Vanuit ons motto “het kind werkt zelfstandig tenzij…” stimuleren we de kinderen middels weektaken om eigen keuzes te maken en daar ook verantwoordelijk voor te zijn. We proberen steeds meer te kijken naar de behoeftes van het kind en hen te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

De leerkracht doet ertoe. We werken opbrengstgericht en doelgericht, kijken kritisch naar processen en naar de resultaten die we behalen, stellen ons flexibel op en richten ons op het steeds weer verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Het directe instructiemodel is het belangrijkste middel om effectief instructie te geven en gaat uit van de verschillende leervermogens van de kinderen. We hebben dit doorontwikkeld tot het Klokkenberg directie instructiemodel. Onze leerkrachten werken bewust volgens de principes van dit directe instructiemodel. Door te evalueren en borgen wat we gedaan hebben, maken we cyclische processen door, waarmee we onze (hoge) doelen verwachten te bereiken. 

Thematisch onderwijs zorgt ervoor dat kinderen vanuit hun eigen leerbehoefte (meervoudige intelligentie) uitgedaagd worden om ervaringen, vaardigheden en kennis over verschillende onderwerpen op te doen. 

 

Sterke verbondenheid school en omgeving

Onze school is sterk verbonden met haar omgeving. We maken doelgericht en duurzaam gebruik van de ruimte die we tot onze beschikking hebben: in ons gebouw, rond ons gebouw en in onze groene omgeving.

Onze school staat midden in de samenleving. We zorgen voor een heldere communicatie naar alle belanghebbenden van onze school en we onderhouden bewust contact met betrokkenen in de wijk, scholen voor het Voortgezet Onderwijs en andere instanties waar we als school mee te maken hebben.

Ouderparticipatie is vanzelfsprekend en onmisbaar. Ouders en leerkrachten werken samen om de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Ouders weten wat ze van onze school mogen verwachten en de school weet wat ze van ouders mogen verwachten.

 

Lerende organisatie: leren van en met elkaar

Een lerende organisatie is een organisatie waarin samen werken en samen leren centraal staat. Onze school stimuleert het van en met elkaar leren, zowel door de leerlingen onderling als door de leerkrachten, directie en ouders. Door op diverse manieren samen te werken, willen we optimaal gebruikmaken van ieders talent.

De professionaliteit van de leerkrachten staat voorop. Leerkrachten kennen hun sterke en zwakke punten, zijn voortdurend in ontwikkeling en staan open voor innovatie en verandering. 

Leerkrachten maken deel uit van een groter geheel. Zowel in teamverband als met ouders en kinderen communiceren we helder en open. We zien het geven en ontvangen van feedback gericht op verbetering en ontwikkeling als vanzelfsprekend.3.    De organisatie van het onderwijs

3.1    Groepering
 

De groepen 1 en 2 (4-, 5- en 6-jarigen) zijn gemengd samengesteld. Jonge kinderen leren in deze situatie veel van elkaar. Om recht te doen aan het spelend leren, wat voor ons een belangrijke pijler is om kinderen door middel van spel te laten leren, hebben we de beide groepen 1/2 verdeeld over drie lokalen (groen, geel en blauw).

 

De leerlingen in de groepen 3 t/m 8 zijn gegroepeerd in jaargroepen. De grootte is afhankelijk van de leerlingaantallen per leerjaar met een maximum van 27. 

3.2     Samenstelling van het team
 

Om ons onderwijs vorm te geven, onderscheiden we verschillende functies en taken. Verschillende teamleden bekleden meerdere functies of taken.

Elk jaar wordt rond begin juni aangegeven wie welke functie heeft.

    directie

belast met de algehele leiding en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken

    managementteam (intern begeleider, bouwcoördinatoren)

belast met de coördinatie van de leerlingenzorg en de individuele begeleiding van leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en meer begaafde leerlingen alsook de organisatorische zaken rondom de klassen

    groepsleerkracht

belast met de dagelijkse zorg voor een leerlingengroep. Daarnaast heeft iedere leerkracht ook een aantal groepsoverstijgende taken

    conciërge

belast met allerlei dagelijks voorkomende werkzaamheden op het gebied van onderhoud en ondersteuning

 •        onderwijsassistent

belast met een ondersteunende rol voor individuele kinderen of kleine groepjes onder toezicht van de groepsleerkracht en/of de ib’er.

 

3.3    Spelen en werken in de onderbouw groepen, het spelend leren
 

Het leren door middel van spel is een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijsaanbod. Vanuit de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van kinderen worden in de kleutergroepen de volgende doelen nagestreefd: vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Dit zijn voorwaarden voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Deze doelen streven we na als een kind als vierjarige voor het eerst op school komt. Vanuit deze basisdoelen werken we aan een brede ontwikkeling: initiatieven nemen, communiceren en taal, samen spelen en werken, verkennen van de wereld, vormgeven, creativiteit, omgaan met symbolen en tekens, zelfsturing, onderzoeken en problemen oplossen. We werken aan deze doelen door middel van thema’s. Elk thema komt tot uitdrukking in spelactiviteiten, constructieve activiteiten, gespreksactiviteiten en beeldende, lees-, schrijf-, reken- en wiskundeactiviteiten. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Om de activiteiten vorm te geven, hebben we verschillende speelhoeken in de klas en op de gang ingericht, zoals de spelhoek/themahoek en de bouwhoek. Met het digikeuzebord sturen we het zelfstandig werken van de kinderen aan.

Dit proces van spelend leren loopt door naar groep 3 (circuitmodel) en groep 4.

3.4    De verschillende vakken 

    Taal

In de kleutergroepen staat het thematisch werken centraal. We willen steeds meer vanuit de belevingswereld van de kinderen gaan werken. De doelen zijn daarbij het uitgangspunt; de verwerking voldoet steeds meer aan de leerbehoefte van kinderen (meervoudige intelligentie), zowel cognitief maar zeker ook creatief en sociaal-emotioneel. 

Het taalonderwijs in groep 3 krijgt vorm door middel van de aanvankelijk leesmethode ‘Veilig leren lezen’.

Voor het taalonderwijs in de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Taalactief’. Deze methode bestaat uit twee onderdelen: taal en spelling. Taal besteedt, rondom een bepaald thema, aandacht aan aspecten zoals spreken en luisteren, schrijven en taalgebruik. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een toets. Na de toets is er extra oefen- en verdiepingsstof. Het spellingonderwijs wordt in een aparte leergang aangeboden. 

    Lezen

Binnen dit vakgebied onderscheiden we de volgende onderdelen:

a)    aanvankelijk lezen

b)    voortgezet technisch lezen

c)    begrijpend lezen

d)    leesbeleving/leesbevordering 

a)    Aanvankelijk lezen

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan voorbereidend lezen. Dit betekent o.a. dat de kinderen op een speelse wijze de leesrichting leren, leren wat letters zijn en al enkele letters leren herkennen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de methode ‘Fonemisch bewustzijn’. 

Het lees- /taalonderwijs in groep 3 beschouwen we als het aanvankelijk leesonderwijs. Dit betekent dat de kinderen alle letters leren kennen en ze leren samenvoegen tot woorden en zinnen. Algemeen gesteld gaat het daarbij om het lezen tot AVI E3. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Veilig leren lezen’. 

We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van deze methode d.m.v. de themagebonden toetsen. Het computerprogramma en de verwerkingsmaterialen maken dagelijks deel uit van het lezen.  

Er is extra aandacht voor het lezen door een vast leesmoment aan het begin van elke ochtend. Tijdens de zelfstandige werklessen in de middag is er in het bijzonder aandacht voor taal- en leesactiviteiten.

b)     Voortgezet technisch lezen

Na het aanvankelijk leesproces in groep 3 wordt het technisch lezen in de groepen 4 t/m 8 gecontinueerd met behulp van de methode ‘Station Zuid’. Deze methode is erop gericht structureel en effectief aandacht te besteden aan het technisch leesproces. De kinderen krijgen afwisselend verhalende en informatieve teksten met bijbehorende oefeningen aangeboden om in dit proces vooruit te gaan. 

Idealiter zouden kinderen van eind groep 3 op niveau E3 moeten kunnen lezen en in groep 4 instappen op niveau M4.

c)    Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit structureel aan te bieden bij ons op school aan de hand van de methode Leeshuis. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode die voldoet aan de nieuwste moderne eisen binnen het begrijpend leesonderwijs. 

d)    Leesbeleving/leesbevordering

Eén van de doelen van ons leesonderwijs is de kinderen plezier in lezen mee te geven. We proberen dit te bereiken door middel van een aantal activiteiten, o.a.:

-     verschillende leesmomenten in iedere groep

-     voorlezen door zowel leerlingen als de leerkracht

-     vrij lezen van leesboeken uit de schoolbibliotheek

-     aandacht voor het kiezen van een leesboek

-     het houden van boekbesprekingen

-    tutorlezen

-    wekelijkse leesbevorderingslessen in onze leesmethode Station Zuid.

    Schrijven
Vanaf groep 3 hebben we de methode ‘Pennenstreken’ ingevoerd. In de kleutergroepen en groep 3 sluit de methode aan bij de taalmethode. Met deze methode worden zowel de grove als de fijne motoriek spelenderwijs verfijnd. Als extra ondersteuning maken de kinderen vanaf groep 3 gebruik van een richtingkaart en een letterkaart. Hiermee kunnen ze goed zien hoe en in welke richting ze de letters moeten schrijven. De cijfers worden apart geoefend. 

Vanaf groep 6 wordt aandacht besteed aan creatief schrijven, de opmaak van een tekst en aan de ontwikkeling van een eigen handschrift.

    Rekenen

In de groepen 1 en 2 wordt gericht gewerkt aan begrippen die noodzakelijk zijn om te komen tot rekenen. Daar waar nodig worden kinderen uitgedaagd om vanuit dit voorbereidend rekenen al bezig te gaan met getallen en cijfers.

Voor rekenen maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode ‘De wereld in getallen’. De leerstof van ‘De wereld in getallen’ is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begrip, oefenen en automatiseren. De methode maakt onderscheid in differentiatie naar oplossingswijze en inhoud. Er is voor en na de toets ruimte voor verlengde instructie. Voor zowel de zwakke rekenaars als de rekenaars die meer aankunnen biedt de methode extra materiaal. 

    Engels

In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven.
We gebruiken de methode ‘Groove me’. Bij deze methode wordt Engels geleerd met gebruik van liedjes uit de top 40. Deze wordt dus ieder jaar door de methodeschrijvers aangepast.

    Wereldoriëntatie

De wereldoriëntatie bieden we aan binnen het thematisch werken.

Thematisch onderwijs houdt in dat we een beroep doen op de leerdynamiek van kinderen (meervoudige intelligentie). De doelen wereldoriëntatie worden herschikt in themadoelen en per themaperiode uitgewerkt op verschillende manieren. Dit uitwerken kan klasdoorbrekend gebeuren. Daarbij wordt een beroep gedaan op de vaardigheden, aanwezige kennis en competenties van de kinderen. Zij worden meer betrokken bij de inhoud van de thema’s en zijn daarbij het vertrekpunt.

 

In de groepen 1 t/m 4 is dit al structureel uitgewerkt in een tweejarenplan. De groepen 5 t/m 8 zijn onder leiding van een coördinator bezig om deze tweejarige cyclus ook te realiseren. Leidend in de thematisch werkwijze zijn de door de overheid vastgestelde doelen, verzameld door de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

In het thematisch werken worden de zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde middels thema’s aangeboden waarbij de vaardigheden van de 21e eeuw aan bod komen.

Voor verkeer en topografie maken we gebruik van een methode.

    Expressieve vaardigheden

Hierbij onderscheiden we tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Deze worden geïntegreerd in het thematisch werken

Sinds het schooljaar 2020/2021 hebben we de methode ‘1-2-3 zing’ geïntroduceerd. Onder begeleiding van een muziekcoördinator willen we het muziekonderwijs een stevige boost geven. Naast zingen, bewegen op muziek en het aanleren van elementaire muzikale begrippen en bouwstenen besteden we extra aandacht aan muzikale expressie op de muziekavond.

Verder maken we gebruik van het kunstaanbod van Cultuur en school Nijmegen, het regionaal centrum voor kunstzinnige vorming en van Grote Broer, een organisatie voor Kunsteducatie.  Elk jaar komt een onderdeel van kunst aan bod, zoals dans, toneel en beeldende kunst. Een leerkracht is de coördinator van diverse activiteiten op het gebied van cultuur. Hiervoor is een apart budget.

    Godsdienstige vorming

Er wordt binnen de school aandacht besteed aan de verschillende grote wereldgodsdiensten, waarbij  het accent ligt op de christelijke feesten zoals Pasen en Kerst.

We gebruiken de methode Trefwoord om drie keer per week aandacht te besteden aan maatschappelijke en godsdienstige thema’s.
 

    Bewegingsonderwijs

In ons bewegingsonderwijs willen wij de motorische ontwikkeling van de kinderen bevorderen en stimuleren. De kleuters maken gebruik van de aula. Tijdens de les komen alle bewegingsvormen aan bod: spelletjes, vrij spel, dans, gebruik van klim- en klautermateriaal en kleine hanteerbare spullen. We maken gebruik van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Speciale gymkleding, naast het dragen van gymschoentjes die geen zwarte strepen achterlaten, is voor de kleuters niet nodig. 

Voor het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 gaan we naar sporthal ´de Ark van Oost´. 

Voor de gymnastieklessen volgen we o.a. de methode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’. Alle leerlingen dragen sportschoenen met zolen die geen strepen op de vloer achterlaten (geen balletschoentjes vanwege de te gladde zolen).

Het bewegingsonderwijs wordt deels gegeven door een vakleerkracht.

 

    Digitale omgeving

We hebben een bewuste keuze gemaakt om een optimale digitale omgeving te creëren. Naast het gebruikmaken van de modernste software voor het lesgeven, gebruiken we in de groepen 1 t/m 4 Chromebooks. Deze worden op behoefte en afroep ingezet.

In groep 5 krijgen de kinderen per leerling een tablet in bruikleen. Deze is gekoppeld aan het softwareprogramma Snappet. Snappet biedt individuele verwerking van de stof aan op de reken- en taalgebieden. Dit programma  wordt ingezet als middel om de instructie van de leerkracht naast de methode te verwerken.

Vanaf groep 6 t/m 8 verwerken de leerlingen deze lesstof op chromebooks.

3.5    Huiswerk
 

In principe staan we achter het standpunt dat kinderen thuis lekker moeten kunnen spelen en ontspannen. Als er huiswerk meegegeven wordt, is dat vaak van incidentele aard en soms in overleg met de ouder(s).  Vaak gaat het dan om Topografie en tafels. 

In groep 6, 7 en 8 bestaat het huiswerk uit opdrachten voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Het doel van het huiswerk is het voorbereiden op het werken in het voortgezet onderwijs, het bevorderen van zelfstandigheid en het leren werken met eigen verantwoordelijkheid. Het leren plannen, het indelen van de tijd en het leren gebruiken van een agenda is hiervan een logisch gevolg. We streven ernaar dat kinderen niet meer dan een half uur per dag aan het huiswerk hoeven te besteden.
 

3.6    Onze bibliotheek
 

De Klokkenberg heeft al meer dan 35 jaar een eigen bibliotheek, die door ouders beheerd wordt. De kinderen kunnen hier zowel informatie- als leesboeken vinden. We hebben ook diverse week- en maandbladen. We willen van onze bibliotheek een documentatiecentrum maken. Ook hier staat een aantal computers voor de kinderen om te gebruiken als opzoek medium. Onze kinderen kunnen meerdere keren per week naar de bieb. Voor informatie kunt u altijd terecht bij een van de bibliotheekouders. 

 

4.    De zorg voor de kinderen 

4.1    Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen
 

Hieronder valt:

a)    de aanmelding van 4-jarigen voor groep 1

b)    de aanmelding voor groep 2 t/m 8

c)    de plaatsing van broertjes en zusjes

d)    de leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is.

a) Aanmelding van 4-jarigen voor groep 1

Op het moment dat uw kind 2 jaar en 9 maanden oud is, kunt u uw kind aanmelden via de site: www.schoolwijzernijmegen.nl . Via een aantal stappen kunt u uw voorkeur aangeven, waarna de computer u een advies zal geven voor een school. Op het moment dat u een plaatsingsadvies hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de geadviseerde school voor inschrijving. Eerder kunt u uw kind niet inschrijven op een school.

Wij raden u als ouder aan om u goed te oriënteren op verschillende scholen, zodat u weloverwogen een keuze kunt maken.

De directie nodigt belangstellende ouders uit voor een informatief gesprek over onze school en geeft een rondleiding door de school. Ook hebben we een keer per jaar een open dag en een inloopochtend, waarop kinderen en ouders kennis kunnen maken met onze school.

Plaatsing van onze nieuwe kleuters

Per kind en per aanmelding kijken we naar de behoefte van het kind en de ouders. 

We gaan daarbij uit van de volgende uitgangspunten:

Ongeveer vier tot zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de toekomstige leerkracht van uw kind. De bedoeling van dit intakegesprek is uw kind beter te leren kennen, zodat de leerkracht uw kind goed kan opvangen. In dit gesprek wordt o.a. gesproken over de ontwikkeling van uw kind en nagegaan of er speciale aandachtspunten zijn. Tevens worden er verdere afspraken gemaakt over de gewenningsperiode.

We streven naar kleine groepen in de kleuterbouw. Daarom hebben we de beide groepen verdeeld over drie lokalen met elk een eigen leerkracht. De kleutergroepen hebben echter geen constante grootte, omdat het hele schooljaar nieuwe kinderen instromen. We hebben dus drie lokalen met jongste en oudste kleuters. Kleuters die in de laatste vier weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten pas na de vakantie. Kleuters die in de eerste twee schoolweken 4 jaar worden, mogen meteen aan het begin van het schooljaar beginnen.

Kinderen die na de eerste twee schoolweken jarig zijn, starten vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn geworden. In de maand december plaatsen we, in verband met de drukte,  geen nieuwe kinderen. Deze kinderen starten in januari.
 

b) Aanmelding voor groep 2 t/m 8

Ook de aanmelding van kinderen voor de groepen 2 t/m 8 gaat via de site: www.schoolwijzernijmegen.nl 

Per plaatsing wordt bekeken of er ruimte is. Daarvoor wordt de ouders gevraagd om bij het eerste gesprek zoveel mogelijk informatie over hun kind mee te nemen (rapport, verslagen, gegevens van tests). Ook wordt nadrukkelijk gevraagd naar de reden voor de overstap naar onze school. De directie laat de ouders weten dat onze school ook contact zal opnemen met de school waar het kind nu ingeschreven is om verdere informatie te verkrijgen. De directie informeert de intern begeleider en de leerkracht van de groep, waarin de leerling mogelijk geplaatst gaat worden. Zij adviseren haar rondom een eventuele plaatsing. Er wordt rekening gehouden met de samenstelling van de klas, het reeds aanwezige aantal leerlingen en de eventuele specifieke onderwijsbehoefte.

Procedure bij verandering van school

Ouders stellen de school, waarop hun kind onderwijs volgt, op de hoogte van het voornemen om van school te wisselen. Verandering van school gebeurt niet in de loop van het schooljaar, tenzij hierover overleg is geweest met de school waarop het kind zit, de ontvangende school en de ouders. De beslissing over tussentijdse plaatsing is aan de ontvangende school. De ontvangende school stuurt de school waar het kind vandaan komt en de gemeente een inschrijfformulier. De uitschrijvende school stuurt de nieuwe school en de gemeente een uitschrijfformulier. Verder krijgt de ontvangende school informatie over de leerling toegestuurd door de school van vertrek.

 

4.2     Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school
 

Op de Klokkenberg volgen we de ontwikkeling van de kinderen d.m.v. observaties en toetsen. Het dagelijkse werk van de kinderen wordt nagekeken en met hen besproken. We leren de kinderen zoveel mogelijk zelf te reflecteren op hun werk en dagen hen daarbij uit om hun eigen werk na te kijken en te verbeteren. Op deze manier worden ze zich meer bewust van verkeerde keuzes en leren ze sneller de juiste antwoorden te vinden.

Daarnaast worden de methodegebonden toetsen gebruikt om te analyseren hoe de kinderen gegroeid zijn in een bepaalde periode. Op basis hiervan kan er gedifferentieerde instructie plaatsvinden. Op deze manier proberen we elk kind zoveel mogelijk aandacht te geven. 

 

De gestandaardiseerde toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito worden gebruikt om de langetermijndoelen in de gaten te houden. Met deze toetsen krijgen we zicht op de leerlijnen. Daarnaast bevestigen deze toetsen het beeld van de leerkracht van het kind. Mocht dit beeld afwijken, dan weten we waar we aan moeten werken.

 

De resultaten worden bijgehouden en gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te beoordelen en om verslag te doen aan de ouders d.m.v. de rapporten.

De vorderingen van de leerlingen worden intern besproken. De intern begeleider bespreekt drie tot vijf keer per jaar de vorderingen van de leerlingen met de leerkracht.

 

In september vindt een informatieavond plaats voor de ouders. De directie vertelt iets over de algemene plannen voor het komende schooljaar. 

Rond oktober/november zijn er gesprekken over de kinderen over het welbevinden.

Hierbij vragen we u als ouder te vertellen over het welzijn van uw kind. Dit doen we naar aanleiding van informatie die we van tevoren aan u hebben gevraagd.

De kinderen krijgen twee rapporten per jaar, respectievelijk in januari/februari en juni/juli. Naar aanleiding van dit rapport worden er rapportgesprekken gehouden. Daarnaast  kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken voor een extra gesprek.

Bij uitzondering geven we kinderen een jaar extra leer- en ontwikkeltijd. Dit doen we pas na uitvoerig overleg met ouders.

 

Voor de leerlingen van groep 8 wordt in januari een adviesgesprek gehouden over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Herfstleerlingen
Met herfstleerlingen bedoelen we leerlingen die geboren zijn in september, oktober, november of december. Ons uitgangspunt is om kleuters minimaal twee jaar kleuteronderwijs te bieden. Uit ervaring weten we dat deze periode nodig is om een stevig basis voor de rest van de schoolcarrière te krijgen.

Dat betekent dat de herfstleerlingen starten in groep 0 en per augustus het jaar daarop doorstromen naar groep 1. Uiteraard volgen we het kind, dus daar waar nodig gaan we met ouders in gesprek of uw kind in uitzonderlijke gevallen toch sneller door kan of juist nog een jaar extra mag blijven.

4.3    Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
 

Op de Klokkenberg wordt al jaren aandacht besteed aan onderwijs op maat, ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Mogelijk wordt de leerkracht hierbij ondersteund door de remedial teacher in of indien mogelijk buiten de klas, met name als er sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte. Wij zeggen dan dat een leerling ‘RT’ (remedial teaching) krijgt. De specifieke onderwijsbehoefte kan verschillende domeinen betreffen: sociaal-emotionele, cognitieve, motorische ontwikkeling en concentratie/werkhouding.

Leerhulp wordt zowel binnen als buiten de groep gegeven. Indien uw kind extra hulp krijgt, wordt u door de groepsleerkracht daarover geïnformeerd. Ook is het weekrooster dusdanig georganiseerd dat het eerste half uur van de dag de kinderen zelfstandig aan hun weektaken werken. Tijdens dat half uur heeft de leerkracht tijd om remedial teaching of preteaching (de les vooraf met leerlingen bespreken) te geven of met groepjes kinderen te werken (bijv. leesgroepjes).

 

4.4     De intern begeleider
 

De coördinatie van de interne leerlingenzorg berust bij de intern begeleider. De eindverantwoordelijkheid van deze zorg is in handen van de directie. De leerkrachten zijn de eerstverantwoordelijken voor het systematisch volgen van ontwikkelingen van leerlingen. Hulpvragen over de ontwikkeling worden besproken met de intern begeleider. In overleg wordt gekeken naar gewenste acties m.b.t. het probleem. 

De intern begeleider is betrokken bij een groot aantal oudergesprekken omtrent leerlingen met speciale ondersteunings- of onderwijsbehoeften en bij gesprekken met externe hulpverleners. Zij zorgt voor de dossiervorming met betrekking tot leerlingen met speciale ondersteunings- of onderwijsbehoeften. De intern begeleider speelt een rol bij het passend onderwijsbeleid.  Zij stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen betreffende zorgsystemen voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling, de eventuele doorverwijzing naar speciale scholen voor basisonderwijs en onderwijskundige ontwikkelingen, welke bespreekbaar worden gemaakt binnen onze eigen school. Een leerkracht die behoefte heeft aan begeleiding bij en feedback op eigen handelen in relatie met een zorgleerling, kan terecht bij de intern begeleider. Deze treedt dan op als coach, bezoekt de groep en verzamelt gegevens omtrent het leerlinggedrag en de interactie leerkracht-leerling.

Wanneer de school bezig is met de invoering van een veranderingsonderwerp, kan de intern begeleider of een ander teamlid, met inhoudelijke kennis van het onderwerp, de opdracht krijgen zorg te dragen  voor toezicht op en/of implementatie van het onderwerp binnen het team. Hij/zij kan er ook voor zorgdragen dat nieuwe collega´s informatie krijgen over en begeleid worden bij het reeds gestarte veranderingsproces.

4.5    Nijmeegs Instituut voor maatschappelijk werk (sterker, sociaal werk)
 

Het Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk vindt het belangrijk dat mensen eenvoudig hun weg kunnen vinden naar het maatschappelijk werk en dat ze snel en goed worden geholpen. U kunt, wanneer u het centrale telefoonnummer belt, direct met een maatschappelijk werker spreken. Hij of zij heeft professionele aandacht voor uw verhaal.  

Ook op school kan die hulp geboden worden. Problemen horen bij het leven. Iedereen heeft ze wel eens. Op school is er iemand die kan helpen, de schoolmaatschappelijk werkster. Dit is iemand die regelmatig op school is en samen met u de zaken op een rijtje kan zetten. Alle informatie die u geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uitwisseling van gegevens, die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vindt uitsluitend plaats met uw toestemming. In uitzonderlijke situaties zal daarvan afgeweken worden. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld.

U kunt via onze intern begeleider een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werkster.

4.6    Brede School Ondersteuningsteam (BSOT)
 

Het Brede School Ondersteuningsteam (BSOT) is het multidisciplinaire team dat zeswekelijks op school vergadert. In dit team zitten, naast specialisten uit diverse richtingen, de directeur van de school en de intern begeleider.

De leerkracht en ouders van het betreffende kind zitten er altijd bij. Lege stoelen kunnen ingenomen worden door een externe RT’er, wijkagent, logopediste, enz.

Het doel van het BSOT is om preventief te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden van het kind zijn om zo lang mogelijk op de basisschool te blijven.

Of een kind toelaatbaar is voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald door het samenwerkingsverband Stromenland. Deze organisatie heeft de wettelijk verplichte taak te beoordelen of plaatsing binnen het Nijmeegse SBO (Speciaal basisonderwijs) voor een kind noodzakelijk is. 

Het samenwerkingsverband geeft op aanvraag van de school in overleg met de ouders een beschikking af voor plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs. Het besluit voor het afgeven van een beschikking is gebaseerd op recente informatie van school of voorziening. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een onderwijskundig rapport.

In het BSOT is ook de organisatie de School als Vindplaats (DSAV) vertegenwoordigd. Elke week is een specialist van DSAV op school aanwezig om samen met de ib’er voorkomende zorgsituaties te bespreken en indien noodzakelijk actie te ondernemen.

Ook is de schoolverpleegkundige van de GGD betrokken bij het BSOT. Indien nodig wordt zij ingeschakeld om over de medisch kant van een voorkomende situatie te adviseren.

4.7     Samenwerkingsverband
 

Stromenland is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het primair onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, St. Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Stromenland ligt in twee provincies: Gelderland en Noord-Brabant. In Stromenland zijn het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs partners in specialistische zorg. Het samenwerkingsverband omvat 25 schoolbesturen met 167 scholen met circa 34.000 leerlingen.
 

Stromenland staat voor passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op de school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van Stromenland is: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’. 

Stromenland gaat uit van de mogelijkheden en eigen kracht van de leerlingen, de ouders en leerkrachten, de scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband. 

Andere elementen van de visie van Stromenland die voortvloeiend uit de missie: 

- oudergerichte houding; 

- thuisnabije en kindnabije ondersteuning; 

- eenheid in verscheidenheid; 

- solidariteit tussen de deelnemers van ons samenwerkingsverband.

 

Stromenland heeft als doel de ondersteuningsbreedte en waar mogelijk en nodig de kwaliteit van de ondersteuning op lokaal niveau te vergroten. Door passende arrangementen moet het aantal indicaties dalen. Echter, de in het speciaal (basis)onderwijs aanwezige expertise moet zeker behouden blijven en zo dicht mogelijk bij de leerling beschikbaar komen, zo nodig op lokaal niveau. Leerlingen die zijn aangewezen op deze expertise moeten daar gegarandeerd toegang toe hebben.

 

Voor verder informatie en procedures verwijzen wij naar de website:  www.stromenland.nl

 

4.8    Particuliere instellingen

Het kan voorkomen dat ouders toch de behoefte hebben om buiten de school om gebruik te maken van specialisten uit particuliere instellingen. Deze keuze komt geheel ter verantwoording van de ouders. De inzet van deze specialisten kan alleen buiten de schooltijden om worden gerealiseerd, daar er anders een probleem ontstaat met de leerplicht.

Daar waar het in het belang van het kind is, wil de school graag met deze specialisten samenwerken zodat het aanbod zoveel mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van het kind. Mocht dit wederzijds zijn, dan kunt u dit met de interne begeleider bespreken.

4.9    Begeleiding van overgang naar het voortgezet onderwijs
 

De ouders en leerlingen van groep 7 en 8 worden op een ouderavond geïnformeerd over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Nijmegen. In groep 7 krijgen alle kinderen een preadvies. Tijdens een gesprek met ouders, directie en de leerkrachten wordt dit advies gegeven vanuit een uitgebreide onderbouwing. De leerkracht van groep 8 geeft een definitief advies over de plaatsing van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt voorbesproken met het hele team, zodat er een zo’n breed mogelijk gedragen advies ontstaat. Het advies wordt met de ouders en de kinderen in een persoonlijk onderhoud besproken. Dit gebeurt voordat de uitslag van de Cito-eindtoets bekend is. In principe nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan deze eindtoets. 

4.10    Onze resultaten
 

De overheid heeft voor elk schoolvak kerndoelen voorgeschreven. Elk gegeven vak moet aan een minimumprogramma van eisen (kerndoelen) voldoen. Wij willen de kinderen een hoeveelheid leerstof aanbieden, waarmee ze verder kunnen op de vervolgschool en in onze maatschappij. Daarbij houden wij ons niet aan een minimumprogramma. Wij proberen juist het optimale te behalen. De wet vereist dat scholen naar buiten treden met hun behaalde resultaten. We houden zorgvuldig bij welke resultaten we behalen. Dat doen we d.m.v. toetsing. Maar er is meer dan alleen maar de scores, horend bij de leerresultaten. Denk hierbij aan de motivatie, het doorzettingsvermogen, het inzicht, de thuissituatie en dergelijke van een leerling. De scholen waar de kinderen heen gaan na het basisonderwijs en het aantal kinderen per type onderwijs zijn gegevens die iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de school. Daarom plaatsen wij de ‘resultaten’ van onze kinderen in een breder perspectief. Alleen ‘goed kunnen leren’ is niet voldoende. Kinderen moeten ook goed in hun vel zitten. Kinderen moeten er ook zin in hebben, een werkhouding hebben. Zij moeten ook thuis een geschikte leeromgeving hebben en de juiste ‘bagage’ van thuis mee krijgen. Met andere woorden: de gemiddelde eindscore bepaalt niet de hoogte van de kwaliteit van het onderwijs van een school. Er is meer.

Als de leerlingen de stap naar het voortgezet onderwijs (VO) hebben gemaakt, blijven wij hen nog volgen. De mentoren van de scholen van VO informeren ons over de leerresultaten. Bijna altijd blijkt het leergedrag in het VO hetzelfde te zijn als het leergedrag op de basisschool.

 

De  onderwijsinspectie houdt toezicht op de onderwijsresultaten van de school. Daarbij wordt de score van de Cito-eindtoets gehanteerd om te bepalen of de opbrengsten van de school op het niveau zijn van wat redelijkerwijs van de school mag worden verwacht. Onze school scoort op eind- en tussenresultaten op niveau. Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat dit toezicht veranderen en hanteert de inspectie het onderwijsresultatenmodel.

4.11    Huisbezoeken
        

In principe vinden deze alleen op verzoek plaats. U kunt de leerkracht van uw kind vragen om bij u op huisbezoek te komen. Ook de leerkracht zelf kan aangeven dat hij/zij een huisbezoek bij u op prijs stelt.

De bezoeken worden door ons en de ouders vanwege het informele karakter als positief ervaren.

4.12    Vervanging bij ziekte van een leerkracht
 

Bij ziekte van een leerkracht wordt geprobeerd vervanging te krijgen. Onze school is aangesloten bij de vervangingspool (IPPON). Via die pool wordt eerst geprobeerd vervanging te krijgen. Als dit niet lukt, wordt getracht intern een oplossing te vinden. Soms zal de groep opgedeeld moeten worden over de andere groepen. Hiervoor hebben wij een protocol, dat jaarlijks bijgesteld wordt. Als ook dit niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er meer leerkrachten tegelijk ziek zijn, kan het voorkomen dat er groepen vrij krijgen. Dit gebeurt nooit op de eerste ziektedag. Op die dag worden de kinderen altijd op school opgevangen. Ouders krijgen bericht als hun kind door vervangingsproblemen niet naar school kan komen.

4.13    Persoonsregistratie en privacy
 

Inzagerecht en wet op de persoonsregistratie de AVG

De school voldoet aan de eisen van de AVG. Elk jaar wordt er op bestuursniveau gecheckt of dit nog zo is en wordt het nieuwste beleid ingevoerd. De school bewaart, in verband met een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerlingen, veel gegevens in een dossier. Dit begint al bij het intakegesprek. Van relevante gesprekken worden verslagen gemaakt. Deze verslagen maken deel uit van het leerlingendossier, waarin ook persoonlijke gegevens zijn opgenomen. Na inschrijving worden verslagen van gesprekken op school of een huisbezoek, logopedie, de rapporten e.d. aan dit dossier toegevoegd.

De dossiers zijn ter inzage voor de medewerkers van de school, het bestuur en de inspectie. U kunt echter ook inzage vragen. Bij overgang naar een andere school of als derden informatie opvragen, dient u hiervoor toestemming te geven. Het dossier van uw kind wordt na het verlaten van de school vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd. Alle leerlingendossiers zijn opgeborgen in een afsluitbare kast.

Voor begeleidingsdoelen worden af en toe video-opnames gemaakt. Deze opnames worden alleen bekeken door de begeleiders van de leerling, ter observatie voor een diagnose of om een plan op te stellen. Vervolgens worden de opnames gewist. U kunt aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht van uw kind bekendmaken of u bezwaar heeft tegen het maken van opnames. Van activiteiten zoals sportdagen, schoolfeesten e.d. worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen we gebruiken voor de schoolgids of de website. Als u niet wilt dat een foto van uw kind hiervoor gebruikt wordt, dan kunt u ook hiertegen bezwaar maken bij de directie. 

 

Bewijs van persoonsregistratie

Van alle kinderen die op school zijn ingeschreven, moet er een inschrijvingsbewijs met handtekening van de ouders (verzorgers) van het kind aanwezig zijn.

 

5.    De ouders

5.1    Informatievoorziening aan ouders
 

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij heel belangrijk. De communicatie tussen school en thuis verloopt op verschillende manieren. Deze schoolgids is gekoppeld aan de website, waarin waarin de algemene gang van zaken op school wordt uiteengezet. Verder ontvangen alle oudste kinderen van een gezin een tweewekelijkse Nieuwsbrief.

Voor de interne communicatie gebruiken we een app: de klokkenbergapp. De gegevens en inlogcodes ontvangen alle nieuwe ouders wanneer hun kind op school komt.

Voor de externe communicatie hebben we een eigen website: www.deklokkenberg.nl

In de eerste maand van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. U kunt op deze avond kennismaken met de leerkracht van hun kind. Voorts wordt op die avond informatie gegeven over het komende schooljaar, de leerstof van dat schooljaar en worden enige praktische zaken toegelicht.

5.2    De medezeggenschapsraad
 

De Klokkenberg heeft, evenals alle andere scholen, een medezeggenschapsraad (MR). Alles wat met de school te maken heeft, kan daar aan de orde komen. De MR is bevoegd het bestuur van de school gevraagd en ongevraagd advies te geven zoals ook vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap. Voor bepaalde zaken is vooraf de instemming van de MR nodig.

De MR bestaat uit drie (vertegenwoordigers van de) ouders en drie teamleden. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Een directielid woont de vergaderingen bij als adviseur. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist. De MR wil betrokken zijn bij alle gebeurtenissen op school en streeft ernaar open en duidelijk te werken. Voor geïnteresseerden ligt het reglement ter inzage op school. De notulen staan op de app. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met leden van de MR. 

5.3    De ouderraad
 

In de ouderraad (OR) van De Klokkenberg zijn alle klassenouders vertegenwoordigd. De belangrijkste taak van de OR is het ondersteunen van het team bij de organisatie van verschillende activiteiten op school, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering maar ook het luizenkammen. Daarmee neemt de OR een belangrijke plaats in binnen onze school. 

Daarnaast kan de OR de directie en de MR attenderen op zaken die de ouders en school aangaan en die door de OR zijn gesignaleerd. Indien nodig zal de MR deze zaken vervolgens met het bestuur bespreken in een overlegvergadering. 

Ouders/verzorgers kunnen de vergaderingen van de ouderraad bijwonen. De ouderraad vergadert ongeveer eens per zes weken. Bij die vergadering is een directielid aanwezig. De notulen zijn te lezen via de website van de Klokkenberg.

5.4    Activiteiten van ouders
 

Ouders helpen op school met o.a. de volgende activiteiten:

-    muziekavond

-    herfstwandeling

-    Sinterklaas

-    kerstviering

-    paasviering

-    schoolprojecten

-    het tuinfeest

-    schoolsportdag en sporttoernooien

-    begeleiden bij en het vervoer verzorgen voor excursies

-    hulp in de schoolbibliotheek.

 

Zonder hulp van de ouders/verzorgers van onze kinderen kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. Daarom stellen we uw inzet enorm op prijs.

5.5    Ouderbijdrage
 

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per kind (jaarlijks vastgesteld)  gevraagd voor zaken die niet of onvoldoende uit de normale exploitatie van de school kunnen worden bekostigd, zoals:

-    spelmateriaal

-    uitgaven voor Sinterklaas, de kerstviering, Pasen

-    schoolsportdag

-    projectweek

-    excursies

-    extra voorzieningen.

-    aankleding van het schoolgebouw.

Door de ouderbijdrage kan dit alles optimaal verlopen. De bijdrage wordt in de eerste helft van november geïnd d.m.v. een bekendmaking per brief, waarna de ouders de bijdrage kunnen overmaken.  Gespreide betaling is mogelijk. Voor de financiële aangelegenheden is de penningmeester van de ouderraad aanspreekpunt.

5.6    Verzekeringen / aansprakelijkheid
 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.

Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De verzekeraar attendeert u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

- ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed;

- ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

5.7     Parkeren voor de school
 

Er is voldoende parkeerruimte voor de school. De rijbaan direct voor de school is verboden voor motorvoertuigen, behalve voor het parkeren van voertuigen van het personeel. Daarnaast is er ruimte om fietsen van ouders e.d. te parkeren. Dit is gedaan voor de veiligheid van onze schoolkinderen. ‘s Morgens en ‘s middags is het op de andere rijbaan voor de school erg druk met auto’s van ouders die hun kind(eren) komen brengen of halen. Het is veiliger als u, om terug te rijden, gebruikmaakt van de weg rond het speelveld. Hiervoor geldt een eenrichtingsweg.

Zorgt u er tevens voor dat het eind van de Kopseweg, nog voorbij de school dus, niet afgesloten wordt voor de aanwonenden. 

Vooral tijdens het halen en brengen kan het erg druk zijn. Wij verwachten dan ook dat u daar rekening mee houdt. Kom zoveel mogelijk met de fiets.


 

6.    Afspraken en regels

6.1    Schooltijden
 

Het wettelijk verplichte totale aantal onderwijsuren bedraagt 7520 uur, verdeeld over acht leerjaren.

Vanwege de Nijmeegse wandelvierdaagse kan de periode van de zomervakantie in Nijmegen afwijken van de andere delen van Zuid-Nederland.

De verantwoording van de schooltijden vindt u in de Klokkenberg-app.

We hebben bewust gekozen voor het traditionele model met één uur middagpauze en de woensdagmiddag vrij. De middagpauze geeft de kinderen de mogelijkheid om even te ontspannen, leerkrachten hebben dan tijd om te pauzeren, communiceren en niet lesgebonden activiteiten af te handelen.

De school is tien minuten voor de officiële tijd open; de kinderen hebben dan een vrije inloop. In de klas kunnen ze aan de slag met hun weektaak.

 

6.2    Vakanties
 

Een deel van de vakanties wordt door de overheid voorgeschreven in het kader van de vakantiespreiding. Een commissie, bestaande uit schoolleiders uit Nijmegen, komt, rekening houdend met wat de overheid voorschrijft, met een voorstel-vakantierooster voor de gemeente Nijmegen. De Klokkenberg houdt zich aan dit vakantierooster. U vindt het vakantierooster op de app en op de website.

6.3    Ziekmelden
 

Wilt u de afwezigheid van uw kind wegens ziekte e.d. zo spoedig mogelijk melden? Bij voorkeur tussen 8.00 en 8.40 uur via de app.

Als uw kind zonder afmelding afwezig is, wordt u tussen 9.00 en 9.30 uur gebeld.

Indien uw kind frequent ziek gemeld wordt, zullen wij de leerplichtambtenaar en de schoolarts op de hoogte stellen. 

6.4    Te laat komen
 

Te laat komen is storend; wilt u er s.v.p. aan meewerken dat uw kind op tijd op school is? Veelvuldig te laat komen is ook een vorm van schoolverzuim en zal, indien er geen verbetering optreedt, bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Probeert u ook zoveel mogelijk afspraken met tandartsen, artsen e.d. buiten de schooltijden te maken?

6.5    Schoolverzuim
 

Zie hiervoor 6.11, de leerplichtwet.

6.6    Gedragsregels 

In ons motto staat dat we een veilige school willen zijn. Een gevoel van veiligheid ontstaat als kinderen gewaardeerd worden door anderen en als anderen met hen om willen gaan. De leerkrachten hebben vertrouwen in hun relatie met de kinderen en kunnen voorkomende conflicten vanuit die basis oplossen.

Respectvol met elkaar omgaan is een zeer belangrijke waarde van de school.Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd en zowel met kinderen als, indien nodig, met ouders bespreekbaar gemaakt.  Een pestprotocol ligt ter inzage bij de directie.

In de klas maakt iedere leerkracht afspraken en regels met de kinderen. Op de gang en op het schoolplein gelden regels voor alle groepen. Deze regels worden in de klas besproken en hieronder nogmaals weergegeven:

 • wij zorgen voor elkaar

 • wij zorgen voor de omgeving

 • iedereen hoort erbij

 • wij beheersen onszelf.

 

Wij realiseren ons dat sociale media een steeds grotere rol inneemt in de belevingswereld van de kinderen. Ook hierover geven we structureel aandacht in de lessen. Daar waar nodig zullen we de ouder betrekken in de voorlichting.

 

6.7    Belonen en straffen
 

In de opvoeding van kinderen is belonen en straffen, bewust of onbewust gehanteerd, dagelijkse praktijk. Op school dient belonen en straffen ingebed te zijn in een positief pedagogisch klimaat. Daarbij gaan we er op de Klokkenberg vanuit dat het benadrukken van het positieve meer succes heeft dan correctie van het negatieve. Toch hebben kinderen ook grenzen nodig. Grenzen waarborgen veiligheid, ontwikkeling en respect. Als grenzen wegvallen kan een kind zich onzeker en onveilig gaan voelen. 

Met het team hebben we geïnventariseerd welke vormen van belonen en straffen we hanteren en in welke situaties. We hebben daarover van gedachten gewisseld en bepaald op welke manier we omgaan met belonen en straffen op de Klokkenberg. Hieronder een beknopte samenvatting, waarbij het gaat om algemene richtlijnen waar het team zich aan conformeert.

Belonen

Sociale beloningen 

Deze worden het vaakst gehanteerd in de vorm van lof, aandacht, vriendelijk zijn en aanmoediging. Waardering van de leerkracht zorgt voor een gevoel van eigenwaarde bij het kind. Dit is voor ons de meest belangrijke vorm van belonen. Als team streven we ernaar om hier veel aandacht aan te besteden.

 

Activiteitsbeloningen 

Deze worden vaak gehanteerd in groepsverband en verbeteren het groepsgevoel. Die activiteiten hoeven niet spectaculair te zijn maar werken sfeerverbeterend, zoals bijvoorbeeld samen een stukje drama uitvoeren, een klassengesprek of voorlezen.

 

Materiële beloningen

Hierbij gaat het om tastbare zaken, bijvoorbeeld een stempel of sticker. Deze beloningen worden vaak gehanteerd op individueel niveau.

 

Elk jaar starten we het schooljaar met een schoolbreed thema waarin we het sociale aspect  en de schoolregels centraal stellen.

Straffen

Op het moment dat een leerling iets doet wat tegen de gemaakte afspraken en regels ingaat, zal het gewaarschuwd worden. Mocht dit onvoldoende zijn, dan wordt er voor de leerling een passende oplossing gezocht waarbij we zoveel mogelijk een beroep doen op het principe ‘leren van fouten’.

Indien nodig zullen de ouders daarvan ook op de hoogte gebracht worden.

Wij proberen er als school voor te waken om kinderen uit te sluiten van de gym of de creatieve vakken. Deze vakken zijn immers even waardevol als de leervakken.

Hoewel deze richtlijnen door de leerkrachten worden onderschreven kan het zo zijn dat in een enkel geval hier iets anders loopt en/of dat kinderen bij de ouders klagen. We verzoeken u vriendelijk dan eerst met het betreffende teamlid te spreken om de zaak duidelijk te krijgen. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de directie.

6.8    Schorsing en verwijdering

Schorsing

Het bestuur kan een leerling voor een bepaalde periode schorsen wegens ernstig wangedrag als er onmiddellijk moet worden opgetreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.

Verwijdering

Als er sprake is van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling/ouders en school kan het bestuur besluiten tot verwijdering van de leerling van school. Zowel bij schorsing als verwijdering zullen wij als school de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen. 

6.9    Veiligheid
 

Binnen ons leerkrachtenteam zijn een aantal BHV-ers (bedrijfshulpverleners). Ieder jaar moeten zij een bijscholingscursus volgen op het gebied van EHBO en brandpreventie. De school heeft een ontruimingsplan. Elk jaar wordt er minimaal een keer een ontruimingsoefening gedaan met de hele school.

In de pauzes wordt er op de drie speelplekken (veld, voorplein en zijplein) pleinwacht gelopen.

Als er hier (of in de gymzaal of elders)  een ongeluk gebeurt, met als gevolg dokter- of ziekenhuisbezoek, wordt dat in een document vastgelegd.  Zo kunnen we veiligheid evalueren en verbeteren, zeker als er zich herhalingen voordoen. 

Binnen het gebouw is veiligheid uiteraard ook belangrijk. We leren de kinderen dat zij binnen de school moeten lopen en niet rennen en/of stoeien.

6.10    Leerlingenvervoer
 

De meeste ouders van onze kinderen brengen en halen zelf hun kinderen. Daarnaast zijn er ook kinderen die zelfstandig naar school komen.

Ouders die vanwege de afstand naar school en vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden hun kinderen niet zelfstandig naar school kunnen laten gaan en niet kunnen brengen en halen, kunnen bij de Gemeente een verzoek indienen voor een vervoersregeling.

Bij excursies kan aan ouders gevraagd worden om daarbij te helpen.

6.11    De Leerplichtwet

 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. 

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

 

Verzuimprotocol

Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.

 

Verzuimregistratie

De school houdt van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bij. Als een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

 

Vrijstelling van schoolbezoek

Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft zijn:

 • een officiële religieuze feestdag;

 • een huwelijk in eerste of tweede lijn;

 • een begrafenis in eerste of tweede lijn.

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.

 

Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. 

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. 

 

School meldt ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, een gewichtige omstandigheid of ziekte.

 

School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeenkomt met 5 dagdelen. 

 

Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat. 

 

Frequent te laat komen: school meldt regelmatig te laat komen bij de leerplichtambtenaar als een leerling regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk aanspreken van ouders door school. Mocht een leerling 16 keer of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke meldplicht.

Frequent ziekmelden: school kan regelmatig ziekmelden van een leerling als zorg melden aan de leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Als ouders weigeren naar de schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim dan is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Onder frequent ziekmelden wordt verstaan 4 keer of meer per schooljaar. Een melding wordt alleen gedaan als het ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is.

 

Verzuimoverzicht

Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.

 

Vakantieverlof

In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.

 

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar

Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl. U kunt ook het centrale informatienummer van de gemeente Nijmegen bellen.

 

 

7.    Buitenschoolse activiteiten

7.1    Sportactiviteiten
 

In de loop van het schooljaar is er een aantal activiteiten waaraan kinderen van onze school deelnemen. Bij deze activiteiten kunt u denken aan voetbaltoernooien en de mini-Zevenheuvelenloop. U wordt hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief. Via de gemeente zijn wij verbonden met sportservice Nijmegen. Zij verzorgen geregeld sportworkshops tijdens onze gymlessen. Ook verspreiden zij via school folders over hun sportaanbod waaronder Sjors Sportief.

7.2    Goede doelen
 

Wij vinden het als school belangrijk om goede doelen te steunen. Elk schooljaar bekijken we welk doel onze aandacht zal krijgen.

7.3    Schoolkamp en excursies
 

De kosten voor excursies worden uit de ouderbijdragen betaald. Hieronder valt het schoolreisje. De kosten van het schoolreisje worden niet vergoed via sponsorgelden. De kosten die ouders maken met hand- en spandiensten tijdens een excursie (bijvoorbeeld vervoerskosten) vallen niet onder sponsorgelden en worden ook niet vergoed.

De kosten van het schoolkamp van groep 8 worden niet uit de ouderbijdrage vergoed.  Deze kosten moeten de ouders van de leerlingen van groep 8 zelf betalen.

7.4    Schoolfotograaf
 

Elk jaar, meestal aan het begin van het schooljaar, komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen worden individueel en met hun groep gefotografeerd. Broertjes en zusjes worden bovendien samen op de foto gezet.

8.    Praktische en huishoudelijke zaken

8.1    Fietsen
 

De school biedt plaats voor het stallen van ongeveer 80 fietsen. Mocht deze capaciteit onvoldoende zijn, dan hebben de kinderen die het verste weg wonen voorrang. De leerlingen zijn verplicht hun fiets op slot te doen. Voor diefstal en beschadigingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Op het schoolplein mag er niet gefietst worden, we spreken de leerlingen daarop aan.


8.2    Schoolvulpen
 

De school verstrekt eenmalig aan de leerlingen van groep 4 en aan nieuwe leerlingen in hogere leerjaren een  vulpen of fineliner. Deze is speciaal ontwikkeld voor de beginnende schrijvers. 

8.3    Gevonden voorwerpen
 

De gevonden voorwerpen worden verzameld bij de conciërge en in de kist in de hal bij de voordeur. Geregeld worden alle voorwerpen in de aula van de school uitgestald. Wanneer uw kind iets kwijt is, kunt u daar in ieder geval even kijken.

8.4    Sponsoring
 

Bij sponsoring gaat het in het algemeen om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring. De school staat niet afwijzend tegenover sponsoring, als materiële of geldelijke bijdragen de kinderen en de school ten goede komen. We zullen geen gebruik maken van sponsoring wanneer een tegenprestatie verlangd wordt en dit leidt tot het aangaan van verplichtingen ten opzichte van de sponsor door de leerlingen en/of de school. Elke gelegenheid voor sponsoring zal afzonderlijk kritisch bekeken en beoordeeld worden. 

  

 

9.    Klachten

9.1    Klachtenprocedure
 

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over het onderwijs of anderszins een klacht heeft over de gang van zaken op school. Het uitgangspunt is dat u dit altijd eerst aankaart bij de groepsleerkracht van uw kind. Als er een conflict is met die groepsleerkracht of u bent van mening dat de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u zich wenden tot de directie. Die zal met u de klacht bespreken en ook de leerkracht horen om samen naar een oplossing te zoeken. Eventueel zal de directie u doorverwijzen naar het bestuur. Daar kunt u ook terecht als uw klacht betrekking heeft op de directie. Indien de klacht intern niet naar behoren wordt opgelost, kunt u in het uiterste geval een beroep doen op de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.

9.2    Klachtenregeling
 

Het bestuur van de school heeft een klachtenregeling opgesteld. Die klachtenregeling heeft ook betrekking op de preventie en bestrijding van seksuele intimidatie. In dit kader heeft onze school een vertrouwenspersoon en is de school aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Iedere ouder/verzorger en/of leerling kan met klachten, als bovenstaande procedure (9.1) niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, bij de vertrouwenspersoon van school terecht. Deze zal, indien noodzakelijk, de klacht samen met u voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie zal overigens altijd nagaan of de klacht eerst intern is aangekaart en of er voldoende inspanningen zijn gepleegd om intern tot een oplossing te komen. De klachtenregeling kunt u, zonder opgaaf van reden, bij de directeur ter inzage vragen.

 

 

10.    Het schoolgezondheidsteam

10.1    Voorlichting
 

De GGD Regio Nijmegen ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze te voorkomen. Het schoolgezondheidsteam van de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg, doet dit al sinds jaar en dag door alle leerlingen te onderzoeken en te volgen. Samen met de school en instellingen als de Schooladviesdienst en Bureau Jeugdzorg begeleidt het schoolgezondheidsteam leerlingen met problemen. Maar meer en meer wil de GGD de aandacht richten op het voorkómen van gezondheidsproblemen, onder andere door het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen, door het ondersteunen van de leerkrachten en door het adviseren van gemeenten over hun jeugdbeleid.

10.2    Hoofdluisproject
 

Onze school heeft met de GGD Regio Nijmegen een programma ontwikkeld om hoofdluis bij onze kinderen te bestrijden. Zo kunnen wij in een vroegtijdig  stadium hoofdluis opsporen. We proberen een hoofdluisepidemie op school te voorkomen. De beste manier om dat te bereiken is door alle kinderen met vaste regelmaat op school na te kijken op hoofdluis en neten. In beginsel is dat op de woensdagmorgen na iedere vakantie. De school of de ouderraad zorgt voor de stofkammen. De ouders/verzorgers van de kinderen ontvangen na het kammen bericht over de bevindingen. 

Om alle kinderen te kunnen nakijken op hoofdluis zijn kamouders nodig. Iedere klas zal voor 1 à 2 kamouders moeten zorgen. Deze kamouders zullen alleen hun eigen klas kammen op de daarvoor aangewezen dagen.
Als er geen kamouders zijn voor een klas dan nemen ouders van een andere klas het over.

Ouders die deze taak voor een jaar op zich willen nemen, kunnen zich melden bij hun klassenouder of de voorzitter van de ouderraad. Ook minder ervaren ouders zijn van harte welkom. Zij zullen ondersteund worden door het luizenkamteam.

Het luizenkamteam blijft ernaar streven om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Dat kunnen we echter niet alleen. Ouders blijven daarbij eindverantwoordelijk voor hun eigen kind!

 

 

11.    Kinderopvang

11.1  Voor-, na- en tussenschoolse opvang
 

De voor- en naschoolse opvang en het overblijven bij ons op school wordt verzorgd door stichting SOOS (Samen Overblijven Op School)

U kunt uw kind inschrijven voor vast overblijven voor één of meer dagen per week. Voor meer informatie over kosten en contracten verwijzen wij u naar de website van stichting SOOS: www.stichtingsoos.nl  

 

Wij werken zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak nauw samen met stichting SOOS. Ons gemeenschappelijke doel is om het verblijf van uw kind tijdens de opvang zo aangenaam mogelijk te maken. 

Er is regelmatig overleg tussen het management van beide organisaties.


11.2  Kinderdagverbljif
 

Het is mogelijk om bij de school de kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar te regelen. Dit kan via de stichting SOOS.